Deklaracja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dla pacjentów E-urolog Gabinet Specjalistyczny Krzysztof Krupiński

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO): 1. administratorem danych osobowych Pacjentów jest E-urolog Gabinet Specjalistyczny Krzysztof Krupiński z siedzibą w Koszalinie przy ul. Kalinowej 14B/1, 75-667 Koszalin, dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 2. przetwarzanie danych osobowych Pacjentów jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych przetwarzania: - diagnozy medycznej i leczenia: procesu udzielania świadczeń zdrowotnych ( diagnostycznych i leczniczych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej) art. 9 ust. 2 lit. h RODO; Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w szczególności Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty; Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz inne akty prawne w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej: przetwarzanie związane z rejestracją Pacjenta, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, co może obejmować np. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które są związane z oczekiwanym świadczeniem, komunikacją po udzieleniu świadczenia w celu oceny samopoczucia i stanu zdrowia, weryfikacją uprawnień do uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej, wymianą informacji o stanie zdrowia Pacjenta pomiędzy różnymi podmiotami wykonywującymi działalność leczniczą w celu zapewnienia ciągłości opieki ( art. 26 ust.3 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta), wystawianie zaświadczeń lekarskich 3. dane osobowe Pacjentów są przetwarzane przez okres co najmniej 20 lat 4. w przypadkach określonych w przepisach RODO Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania i uzupełniania niekompletnych danych osobowych, uzyskiwania kopii danych osobowych, kopii danych zawartych w dokumentacji medycznej 5. prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej przez okres wskazany w art.29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta lub innych przepisach dotyczących okresu przechowywania dokumentacji medycznej w zw. z art.17 ust.3 lit.b RODO 6. prawo Pacjenta do żądania przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjenta na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej 7. podanie danych osobowych przez Pacjenta jest wymogiem ustawowym, brak podania danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczenia opieki zdrowotnej 8. Pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.